Praktijkreglement

Graag brengen wij u op de hoogte van ons praktijkreglement. De betalingsvoorwaarden zijn een onderdeel van dit reglement. Het praktijkreglement wordt op verzoek bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan u of uw wettelijke vertegenwoordiger overhandigd.

Openingstijden
De praktijk is van maandag tot en met zaterdag geopend. Behandelingen vinden plaats op afspraak. Op zon- en feestdagen is de praktijk gesloten.

Tarieven
Elke zorgverzekeraar hanteert op dit moment een eigen tarief voor een behandeling fysiotherapie. Als het goed is, bent u door uw zorgverzekeraar op de hoogte gesteld van het geldende tarief. Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een overeenkomst gesloten. Indien u vragen heeft over vergoedingen en tarieven kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar of bij ons.

Verzekering voor fysiotherapie
Het is voor u en ons belangrijk om te weten of u verzekerd bent voor fysiotherapie. Ondersteunende producten, zoals tape- en verbandmiddelen en bracematerialen worden in de regel niet vergoed. Wij raden u aan de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekeraar goed na te lezen. U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw rekening, ook als u niet (voldoende) verzekerd bent. Aan uitspraken van onze praktijkmedewerkers omtrent uw verzekering kunt u geen rechten ontlenen. Indien bij aanvang van de behandeling niet bekend is hoe u verzekerd bent of indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie, zijn wij genoodzaakt de behandeling direct na afloop van de behandeling contant af te rekenen.

HygiŽne
Wij doen er alles aan om u in een schone praktijk te behandelen. Van de andere kant vinden wij het vanzelfsprekend dat u zorgt voor een goede persoonlijke hygiŽne. Wij verzoeken u om een badlaken mee te nemen om op de behandelbank te leggen.

Parkeertip
Om parkeeroverlast en verkeersonveilige situaties te voorkomen, verzoeken wij u om uw auto op voldoende afstand van de kruising in de Wintereik of Zomereik te parkeren. Uw (brom)fiets kunt u op de inrit voor de praktijk plaatsen.

Betalingsvoorwaarden
1. De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiŽnt en de fysiotherapeut en worden aan u of uw wettelijke vertegenwoordiger verstrekt bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst.

2. Afspraken die u niet kunt nakomen, dient u uiterlijk 24 uur voor de behandeling af te zeggen. Indien u niet of niet tijdig afzegt, behouden wij ons het recht om de behandeling bij u in rekening te brengen wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiŽnten (kunnen) worden behandeld.

3. Declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

4. Indien door u een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wordt hier omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert u in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso.

5. Zodra u in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

6. Indien u in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van u. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over de eerste 2.500 euro van de vordering met een minimum van 40 euro. Verder zijn de volgende percentages van toepassing: 10% over de volgende 2.500 euro van de vordering, 5% over de volgende 5.000 euro van de vordering, 1% over de volgende 190.000 euro van de vordering en 0,5% over het meerdere van de vordering met een maximum van 6.775 euro. Alle bedragen zijn exclusief de wettelijke rente en omzetbelasting.