Praktijkinformatie

Graag brengen wij u op de hoogte van onze registratie en zorgverlening, openingstijden, hygiëne, tarieven en vergoedingen en de geldende (KNGF)-betalingsvoorwaarden.

Registratie, zorgverlening en klachtenregeling
De binnen Fysiotherapie Daane werkzame fysiotherapeuten zijn opgenomen in het BIG register (BIG-registratienummer Ger Daane: 79033393704) en KwaliteitsRegister Fysiotherapie (KRF). Ons BTW-identificatienummer is NL001686661B42. 

Wij verlenen zorg van goede kwaliteit die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is en afgestemd op de reële behoefte van uw als patiënt en in zoverre van toepassing volgens de richtlijnen van onze beroepsgroep. We beschikken over een klachtenprocedure en hanteren daartoe een reglement voor klachtbehandeling dat voldoet aan de wettelijke eisen (conform Wkkgz).

Openingstijden
De praktijk is van maandag tot en met zaterdag op de hieronder vermelde tijden geopend en telefonisch bereikbaar. Behandelingen vinden plaats op afspraak. Op zon- en feestdagen is de praktijk gesloten.

  • Maandag: 07:30-12:00, 13:00-17:30 en 18:30-22:00 uur
  • Dinsdag: 07:30-12:00 en 13:00-17:30 uur
  • Woensdag: 07:30-12:00 en 13:00-17:30 uur
  • Donderdag: 07:30-12:00, 13:00-17:30 en 18:30-22:00 uur
  • Vrijdag: 07:30-12:00 en 13:00-17:30 uur
  • Zaterdag: 08:00-12:00 uur

Hygiëne
Wij doen er alles aan om u in een schone praktijk te behandelen. Van de andere kant vinden wij het vanzelfsprekend dat u zorgt voor een goede persoonlijke hygiëne. Wij verzoeken u om een badlaken mee te nemen om op de behandelbank te leggen.

Tarieven en vergoedingen 
Onze tarieven zijn in de regel gelijk aan de vergoedingen die uw zorgverzekeraar betaalt. Met vrijwel alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten hebben gesloten. Aan hen declareren wij rechtstreeks de kosten van uw behandeling. Deze wordt voor 100% vergoed, mits u hiervoor voldoende (aanvullend) verzekerd bent. Dit bespaart u administratie.

Elke zorgverzekeraar hanteert eigen tarieven voor fysiotherapeutische verrichtingen. U bent bij het afsluiten van uw polis door uw zorgverzekeraar op de hoogte gesteld van de actuele tarieven. Indien u vragen heeft over tarieven en vergoedingen kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar of bij ons.

Het is voor u en ons belangrijk om te weten of u verzekerd bent voor fysiotherapie. Wij raden u aan de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekeraar goed na te lezen. Kijk voor nadere informatie op www.defysiotherapeut.com onder de tekstkop “Bent u goed verzekerd?”.

U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw rekening, ook als u niet (voldoende) verzekerd bent. Indien bij aanvang van de behandeling niet bekend is of en hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie, zijn wij genoodzaakt de behandeling direct na afloop van de behandeling contant af te rekenen.

Betalingsvoorwaarden
1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut en worden aan u of uw wettelijke vertegenwoordiger verstrekt bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst.

2. Afspraken die u niet kunt nakomen, dient u uiterlijk 24 uur voor de behandeling af te zeggen. Indien u niet of niet tijdig afzegt, behouden wij ons het recht om de behandeling bij u in rekening te brengen.

3. Facturen van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

4. Indien door u een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wordt hier omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert u in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso.

5. Zodra u in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

6. Indien u in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van u. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 euro over de eerste 2.500 euro van de vordering met een minimum van 40 euro. Bij hogere vorderingen zijn afwijkende percentages van toepassing. Alle bedragen zijn exclusief de wettelijke rente en omzetbelasting.